Paint the world in your own colours!

Leerplicht en verlof


In de leerplichtwet staat dat een kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen nooit zomaar wegblijven van school. In een aantal gevallen is er een uitzondering mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels zijn als volgt:
  1. Vakantieverlof;
  2. Religieuze verplichtingen;
  3. Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden;
  4. Verlof voor ten hoogste tien dagen is de bevoegdheid van de directeur, aanvragen voor meer dan tien dagen worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar;
  5. Afwijzing van extra verlof en de bezwaarprocedure;
  6. Bij ongeoorloofd verzuim d.w.z. verlof zonder toestemming is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Als uw kind niet naar school kan, bijvoorbeeld door ziekte, moet u ons dat in een brief of via de telefoon laten weten. Wij horen dat het liefst voordat de school begint. Wij houden bij welke leerlingen afwezig zijn.

Als een leerling zonder toestemming van de directeur wegblijft van school of regelmatig te laat komt, ondanks gesprekken met ouders, moeten wij dit melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Als dat vaker voorkomt, worden er maatregelen genomen. Zo kan er proces-verbaal worden opgemaakt en kunnen  ouders een boete krijgen.

Voor buitengewoon verlof - dus voor vrije dagen buiten de vakanties om - moet u altijd op een apart formulier om toestemming vragen. Dit moet minimaal 6 weken van te voren. Deze formulieren kunt u bij de directie krijgen.
Voor meer informatie: www.rbl-hollandrijnland.nl

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline